Miljöarbetet inom Skoglunds Fastigheter

Miljön har alltid legat Skoglunds nära, vårt byggbolag var tex ett av de första byggbolagen i Sverige att bli ISO-cerifierade inom Miljö-området. För fastighetsbolaget ligger fokuset främst på energibesparing, vi kallar det Skoglunds Systematiska Energi Arbete (SSEA). Under perioden 2012-2014 genomfördes ett antal åtgärder vilket gjorde att vi lyckades att minska den totala fastighetsenergin med 9,2%. För perioden 2016-2018 var motsvarande siffra 5 %. Vi nöjer oss inte med det utan jobbar vidare med nya mål & inriktningar.

Bakgrund

Under 2009 så påbörjade Skoglunds en ordentlig genomgång av energiförbrukningen avseende uppvärmning och drift av våra fastigheter. För att få en så bra överblick som möjligt så sattes ett antal mätpunkter in för att övervaka hur mycket vatten och energi som byggnaderna krävde, denna insamling pågick i närmare tre år.

Etapp 1

2012 startades en arbetsgrupp bestående av fastighetsskötare och -förvaltare inom fastighetsbolaget, denna grupp kom att bli kallad ”SSEA-gruppen”. Gruppens huvudsakliga fokus är att starta och driva projekt vars mål är att spara energi och/eller skona miljön. Under perioden 2012-2014 genomförde gruppen bla följande åtgärder:

 • Utvecklat en temperaturpolicy för Skoglunds fastigheter.
 • Anpassat inomhustemperaturer efter Skoglunds policy
 • Installation av ca 300 st analoga instrument
 • Optimerade drifttider ventilation
 • Anpassning av luftflöden ventilation
 • Inreglering av flöden på värmesystem
 • Byte till 3 glas fönster på utvalda fastigheter
 • Tilläggsisolering av vindsbjälklag utvalda fastigheter.
 • Installation av tryckreglerad frånluft i flera lägenheter.
 • Implementera ett tänk genom hela företaget baserat ur ett energi och miljöperspektiv.

Genom bland annat dessa åtgärder kunde den totala energianvändningen minskas med 9,2% för år 2014 jämfört med 2011 års värden.

Etapp 2

I slutet av 2015 sattes nya mål och åtgärdsplaner avsedda att gälla under perioden 2016 till 2018.

 • Fortsätta arbetet från etapp 1.
 • Minska förbrukningen och luftutsläpp av fossila bränslen.
 • Olja till uppvärmningen av fastigheter fasas ut och ersätts med alternativ.
 • Utred avfallshanteringen vid våra bostadsområden
 • Minska användningen av köldmedia i egna stationära enhetsaggregat.

När vi summerar etapp 2 så ser vi en minskning av den totala energianvändningen med 5 % för år 2018 jämfört med 2015 års värden.

Etapp 3, pågående.

Perioden 2019-2021 arbetar vi bland annat med nedanstående målsättningar och åtgärdspunkter:

 • Minska elenergin med totalt 6% under perioden.
 • Förbrukningen av fjärrvärme ska kontinuerligt minska under perioden.
 • Vattenförbrukningen ska minska med 3% under perioden.
 • Införa ett överordnat system för distansstyrning och övervakning av både värme samt ventilationssystem.
 • Fortsätta utreda avfallshantering
 • Utreda kemikaliehanteringen, både egen och våra entreprenörer.
 • Utreda möjligheter till installation av laddstolpar till våra hyresgäster.
 • Utreda solceller som kompletterande energikälla till el.

För att kunna följa upp och fördela ansvaret så är dessa målsättningar uppdelade i flera konkreta punkter och delmål.

Den formella SSEA-gruppen är numera upplöst men gruppens arbete löper vidare som en röd tråd i dagliga arbetet för fastighetstekniker, förvaltare och övrig personal i fastighetsbolaget.

Vi rullar med elen i tankarna.

På Skoglunds har vi numera elen i tankarna varje dag, då vår nyaste tjänstebil på huvudkontoret är en eldriven Nissan Leaf, dessutom riktigt trevlig att köra.

Kortare ärenden tar vi cykeln

För ärenden i närområdet så finns det två stycken tjänstecyklar vid huvudkontoret i Leksand, dessa används flitigt-särskilt under sommaren.

Kontakta gärna mig med frågor om fastighetsbolagets miljöarbete.

Lägg till kontakt i adressboken